Пошук новин

Учні

Батьки

 

Нові освітні стандарти будуть ґрунтуватися на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (18.12.2006), але не обмежуватимуться ними.

“Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність”.

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя.

Усі компетентності однаково важливі й взаємопов’я- зані. Кожну з них діти набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

 • Уміння читати і розуміти прочитане
 • Уміння висловлювати думку усно і письмово
 • Критичне мислення
 • Здатність логічно обґрунто- вувати позицію
 • Виявляти ініціативу
 • Творити
 • Уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення
 • Уміння конструктивно керувати емоціями
 • Застосовувати емоційний інтелект
 • здатність співпрацювати в команді

У рамках запровадження компетентнісного підходу буде створено нову систему вимірювання й оцінювання результатів навчання. Зокрема буде змінено зміст зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мульти- медійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у нав- чанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілку- вання.
 • Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Наукове розумін- ня природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити екс- перименти, аналізувати результати.
 • Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
 • Уміння вчитися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інфор- маційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професій- ну траєкторію, оцінювати власні ре- зультати навчання, навчатися впро- довж життя.
 • Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціаль- них і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкуль- турного спілкування.
 • Математична компетентність. Культура логічного і алгоритмічного мислення. Уміння застосовувати ма тематичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання про- стих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.
 • Ініціативність і підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Вміння раціо- нально вести себе як споживач, ефек- тивно використовувати індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішен- ня у сфері зайнятості, фінансів тощо.
 • Обізнаність та самовираження у сфері культури. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виража- ти ідеї, досвід та почуття за допомо- гою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
 • Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усві- домлення ролі навколишнього середо- вища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.
 • Соціальна та громадянська компе тентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону, дотри- мання прав людини і підтримка соціо- культурного різноманіття.

© 2017 Е-платформа Нова українська школа